Missie, ambities, kernwaarden, strategische thema’s, position paper en meer: wat is wat?

De afgelopen jaren hebben we veel met elkaar gepraat over wat ons gemeenschappelijke verhaal is, wat we als Zorginstituut willen bereiken, welke koers we willen varen en welke positie we in de maatschappij willen innemen. Met als uitgangspunt: er moet iets veranderen in onze positie en hoe we ons werk doen, om te zorgen dat ons zorgstelsel behouden blijft in de toekomst. In 2018 hebben we met ‘het Meerjarenbeleidsplan’ onze ambities neergezet. In 2019 kwam daar ‘Het verhaal van het Zorginstituut’ bij. 2020 stond in het teken van onze positionering. Daarnaast hebben we ook nog onze missie, onze wettelijke taken, onze kernwaarden en het ‘advies Passende Zorg’. En dat alles hangt met elkaar samen. In dit artikel zetten we deze termen nog eens op een rijtje.

Missie

Onze missie - ‘Van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’ - verwoordt waarvoor we staan en welk hoger doel we willen bereiken. Deze missie is een beknopte en krachtige omschrijving van onze kernopdracht: samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg. Ze inspireert, stuurt en nodigt iedereen uit om actief en intensief bij te dragen aan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn verbinden, inspireren en richting geven. Dit zijn de drijfveren die onze houding en ons gedrag bepalen. Het zijn de waarden waarbij onze collega’s zich thuis voelen en die onze relaties van ons mogen verwachten. 'Verbinden' betekent voor ons dat wij aan iedereen helder uitleggen welke afwegingen wij maken en waarom. Als mensen begrijpen waarom bepaalde zorg wel en niet wordt vergoed, blijven zij bereid verantwoordelijkheid te dragen voor de zorg van een ander en behouden we de solidariteit in ons zorgstelsel. Wij 'inspireren' partijen om samen met ons continu te werken aan verbetering van de zorg, vanuit het belang van de patiënten van vandaag en morgen. Wij geloven in de kracht van samen en hebben een externe blik, want wij kunnen ons werk alleen doen in verbinding

met de samenleving, het zorgveld en andere overheids-organisaties. Wij zijn in gesprek, luisteren naar wat er leeft en vangen signalen en trends op. Deze verwerken we in adviezen, standpunten en producten, waarmee wij 'richting geven' aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland.

Onze wettelijke taken

Als zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie van VWS voeren we onze werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met onze vijf hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Onze hoofdtaken zijn:

  • de minister van VWS adviseren over de inhoud van het verzekerde pakket of standpunten daarover innemen;
  • de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg bevorderen;
  • de informatiestandaarden ontwikkelen om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren;
  • de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) beheren en informatie verstrekken over de kosten in de zorg;
  • de risicoverevening uitvoeren, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.

De beleidsdocumenten

Meerjaren-beleidsplan Wat willen we bereiken?

In het Meerjarenbeleidsplan (MJB) hebben we beschreven wat onze bijdrage is aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De position paper en ons advies over Passende Zorg zijn de opvolging en uitwerking van het MJB.

Position paper Waar staan we en hoe gaan we ons laten zien?

De position paper gaat over onze opgave, taken, rollen en verantwoordelijkheden en onze positionering ten opzichte van andere partijen in de zorg. Omdat we binnen deze context maximaal impact willen hebben, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in hoe het Zorginstituut zich verhoudt tot die partijen en wat dat vraagt van onze rol en ons gedrag. De position paper gaat ook over wat de ingezette gewijzigde koers voor ons werk betekent. Die koerswijziging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders ook in de toekomst van goede zorg zijn verzekerd.

Het verhaal van Zorginstituut Nederland Wie zijn we?

Het verhaal van Zorginstituut Nederland is ons onderscheidende kernverhaal. Het brengt onze identiteit naar boven en vertelt wat het Zorginstituut doet en waarom, waar wij naartoe gaan en wat ons drijft. Ons verhaal zorgt ervoor dat we ons als medewerkers kunnen identificeren met het Zorginstituut, dat relaties weten waarop ze kunnen vertrouwen en dat Nederland weet waar het Zorginstituut voor staat.

De strategische thema’s

Onder de noemer ‘werken aan het toekomstbestendige pakket van goede verzekerde zorg’ levert het Zorginstituut een belangrijke bijdrage aan strategische thema’s, die vanuit het oogpunt van burgers – gezond en ziek – het meest belangrijk zijn:

Behouden van een betaalbaar zorgstelsel van goede verzekerde zorg

Bevorderen dat goede verzekerde zorg sneller én op de juiste plaats beschikbaar komt

Verstrekken van voor burgers relevante informatie, zodat zij kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past

En wat is dan Passende Zorg?

Het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben eind 2020 op verzoek van de minister voor Medische Zorg een advies over Passende Zorg uitgebracht. Passende zorg betekent de zorg anders organiseren zodat het beschikbare geld doelmatiger en daarmee beter kan worden besteed. Passende zorg ontstaat door de zorgvraag als uitgangspunt te nemen en het aanbod en de bekostiging van zorg in samenhang met elkaar te organiseren. Voor het Zorginstituut en de NZa geldt: passende zorg is voortaan de leidraad voor de samenstelling van het verzekerde pakket, de bekostiging van zorg, het toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de risicoverevening.


September 2021 | Tekst: Edith Kuiper | Illustraties: Things To Do And Make